Itt éltek előttünk...
című középiskolás honismereti vetélkedő
2020-21

1. forduló

Beküldési határidő: 2021. október 24.

A középiskolások honismereti vetélkedője az idei tanévben 3 feladatlapból áll majd. Kéthetente három-három Fejér megyei személyiséggel ismerkedhettek meg. Bízunk benne, hogy mire egy feladatlap végére értek, sok érdekes dolgot tudtok meg az adott személyekről! Életük, munkásságuk megismeréséhez, a feladatok megoldásához irodalmat ajánlunk, melyet a felkészítő tanároknak és a csapatkapitányoknak elküldött jelszóval érhettek el.

Jó munkát kívánunk!

 

Használjátok a Fejér Megyei Életrajzi Lexikont!

Ne feledkezzetek el az ajánlott irodalomról sem!

 

   

 

Eötvös József1.) Totó. Jelöljétek be a helyes választ!
(14 pont)


1. Melyik Fejér megyei településen töltötte gyermekéveit?
Mezőszilas
Ercsi
Dég

2. Kinek a birtoka volt ez?
Pruzsinszky József
Lilien József
Eötvös Ignác

3. Milyen kapcsolat fűzte Pruzsinszky Józsefhez?
a keresztfia volt
a nevelője volt
a nagybátyja volt

4. Hol végezte jogi tanulmányait?
Debrecenben
Székesfehérváron
Pesten

5. Mikortól lett a Magyar Tudományos Akadémia elnöke?
1855
1860
1866

6. Milyen tisztséget viselt a Kisfaludy Társaságban?
titkár
első elnök
másodelnök

7. 1831. július 5-től milyen tisztséget töltött be?
az Akadémia másodelnöke
tiszteletbeli Aljegyző Fejér vármegyében
az Akadémia titkára

8. Hol szerezte azokat a tapasztalatokat, melyeket legjelentősebb regényei megírásakor használt fel?
Sáros vármegye
Ercsi és Fejér vármegye
Pest

9. Melyik regényében dolgozta fel a Dózsa-féle felkelést?
Magyarország 1514-ben
Reform
A karthausi

10. Melyik írását adták ki 1845-ben?
A karthausi
A falu jegyzője
Reform

11. Melyik beszédében hangzik el ez a mondat:

„Életem minden tehetségét arra szántam, s arra szánom, hogy a magyar nemzetet műveltség tekintetében is oda állítva lássam, ahol annak állnia kell.”

1865. januárjában egy barátaival folytatott beszélgetés során
1870. február 17-én elmondott képviselőházi beszédében
1869. február 3-án elmondott képviselőházi beszédében

12. Eötvös József melyik verséből származik az alábbi idézet?

Márvány szobor helyébe,
Ha fenmarad nevem,
Eszméim győzedelme
Legyen emlékjelem.”

Holdvilág
A kísértet
Végrendelet

13. Hol helyezték örök nyugalomra?
Budapesten, a Fiumei Úti Sírkertben
Romániában, a Házsongárdi temetőben
Ercsiben, a Szapáry-kápolnában

13+1. A költő melyik művéből idézünk?

„A történet keserű tengerén nem evezett keresztül senki nagy küzdelmek nélkül.”

Aforizmák
Levelek
Gondolatok


 

 

Goldziher Ignác

 

2.) Egy pályakezdő újságíró cikke sajnos nem lett tökéletes. Néhány adat leírásakor figyelmetlen volt - keressétek meg és javítsátok ki a hibákat a lenti táblázat kitöltéséhez! (30 pont)

 

120 éve hunyt el az iszlámtörténész

Goldziher Ignác 1850-ben Székesfehérváron született. Magántanulóként nagy jártasságra tett szert a Bibliában, a Talmudban és az újkori héber szövegekben. Első két középiskolai évét szülővárosában, a ciszterci rend gimnáziumában végezte. 1866-tól a pesti egyetem hallgatója volt, állami ösztöndíjakkal pedig a berlini és a linzi egyetemen tanult; utóbbi intézményben bölcsészdoktori oklevelet szerzett. Keleti ősnyomtatványokat tanulmá-nyozott, majd ösztöndíjasként lehetőséget kapott arra, hogy Szíriában, Palesztinában és Törökországban tegyen tanulmányutakat. Az első európaiként a kairói Al-Azhar mecsetben tanulmányozhatta az izraelita vallást. 1894-1904 között volt a Pesti Izraelita Hitközség titkára. 1874-től a budapesti egyetemen tanított, 1917-18-ban a hittudományi kar dékánja volt. 1899-től a budapesti rabbiképző intézetben a zsidó vallásfilozófia tanáraként dolgozott. Nemzetközi hírnévre tett szert, a hagyományos kritikai módszerekkel dolgozó iszlámkutatás tudósa. Kiemelt szakterülete a sémi filológia és irodalomtörténet, valamint az iszlám vallás története volt. Számos publikációja jelent meg elsősorban német nyelven, de A zsidóság lényege és fejlődése című munkája kizárólag magyarul látott napvilágot. Egykori székesfehérvári iskoláján 1924-ben emléktáblát helyeztek el. 1925-ben róla nevezték el a helyi izraelita főreáliskolát, 2003-tól pedig a szülőháza melletti múzeum viseli a nevét.


 

Hibás

Helyesen


 

3.) A ciszterci gimnázium korábbi éveinek iskolai értesítői elérhetők a Vörösmarty Mihály Könyvtár katalógusából (Ciszterci Rend Szent István Gimnáziumának évkönyve címmel). Használjátok az általános keresőt vagy a digitalizált dokumentumok keresőjét! (5 pont)

Az 1864-65-ik tanévben hány tantárgyból szerzett kitűnő minősítést?
Hogyan írták le szorgalmát? Ez milyen érdemjegynek felelne meg napjainkban? (Vizsgáljátok meg az értesítő 15. oldalát is!)
Hányadik évfolyamba járt ekkor?
Milyen rendkívüli tantárgyat vett fel ebben a tanévben?

 


 

Korponay Aranka

 

4.) Nézzétek meg az alábbi Korponay Arankáról készített videót, melyből egy általa leírt népszokást is megismerhettek! Töltsétek ki a videóhoz készült feladatsort!
 


 

Igaz (I) vagy hamis (H)? Döntsétek el! Írjátok az állítás mögé a megfelelő betűt! (5 pont)
A sárbogárdi kötődésű írónő várregéket, novellákat írt és rajzai is megjelentek nyomtatásban.
Családja az 1848-as szabadságharcot megelőzően költözött a Fejér megyei Sárbogárdra.
Írásait rendszeresen közölte a Bogárd és Vidéke című újság.
Tagja volt a kolozsvári székhelyű Arany János Irodalmi Társaságnak.
Házasságkötéséig, 1870-ig Sárbogárdon élt, második férje halála után, 1920-ban visszaköltözött szeretett falujába.

 

Az írónő életrajzához kapcsolódó képkockákon a háttérben egy-egy sárbogárdi képeslapot láthattok. Mit ábrázolnak a képeslapok? (Segít a Vörösmarty Mihály Könyvtár katalógusa.) (4 pont)

Hány éve jelent meg a Székesfehérvár és Vidéke hasábjain az írónő komatálküldés szokását leíró ismertetése? (1 pont)

Melyik ünnephez kapcsolódik Korponay Aranka leírásában ez a szokás? (1 pont)

 Mit fejezett ki, ha valaki komatálat adott? (1 pont)
a családi összetartozást
a barátságot
a férjhez menés szándékát

Mi nem került a komatálba? (1 pont)
sonka
kalács
pálinka
bor
virág

Sárbogárdon a komatálküldés az adománygyűjtés egyik formája is volt. Hogyan viselkedett egy gazdagabb család, hogy ne sértse meg azt, aki a komatálat vitte? (2 pont)

 

 

Jelige:  

Felkészítő tanár:  

 

   

 

Vörösmarty Mihály Könyvtár
Helyismereti és digitalizálási csoport